Solarex's Blog

我只想过,平平淡淡的生活,欲望啊,请放过脆弱的我

Kotlin是如何实现方法默认参数的

| Comments

学习Kotlin的时候,发现可以给方法设置默认参数,Java是不支持给方法设置默认参数的,那Kotin是如何实现的呢?不妨看下下面的kotlin文件,kotlin允许这样写:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
class frob() {
  fun fred(x: Int = 300, y: frob = mkfrob(x)) {
    println("${this}${x}${y}")
  }
  fun mkfrob(x: Int): frob {
    return this;
  }
  fun boobar() {
    fred();
    fred(100);
    fred(100, frob());
  }
}

使用kotlinc编译成class文件之后,我们使用cfr反编译一下class文件看下编译器帮我们做了什么黑魔法。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
import java.io.PrintStream;
import kotlin.Metadata;
import kotlin.jvm.internal.Intrinsics;
import org.jetbrains.annotations.NotNull;

@Metadata(mv={1, 1, 13}, bv={1, 0, 3}, k=1, d1={"\u0000\u001c\n\u0002\u0018\u0002\n\u0002\u0010\u0000\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u0002\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\b\n\u0002\b\u0002\u0018\u00002\u00020\u0001B\u0005\u00a2\u0006\u0002\u0010\u0002J\u0006\u0010\u0003\u001a\u00020\u0004J\u001a\u0010\u0005\u001a\u00020\u00042\b\b\u0002\u0010\u0006\u001a\u00020\u00072\b\b\u0002\u0010\b\u001a\u00020\u0000J\u000e\u0010\t\u001a\u00020\u00002\u0006\u0010\u0006\u001a\u00020\u0007"}, d2={"Lfrob;", "", "()V", "boobar", "", "fred", "x", "", "y", "mkfrob"})
public final class frob {
  public final void fred(int x, @NotNull frob y) {
    Intrinsics.checkParameterIsNotNull((Object)y, (String)"y");
    String string = "" + this + x + y;
    System.out.println((Object)string);
  }

  public static /* synthetic */ void fred$default(frob frob2, int n, frob frob3, int n2, Object object) {
    if ((n2 & 1) != 0) {
      n = 300;
    }
    if ((n2 & 2) != 0) {
      frob3 = frob2.mkfrob(n);
    }
    frob2.fred(n, frob3);
  }

  @NotNull
  public final frob mkfrob(int x) {
    return this;
  }

  public final void boobar() {
    frob.fred$default(this, 0, null, 3, null);
    frob.fred$default(this, 100, null, 2, null);
    this.fred(100, new frob());
  }
}

可以看到编译器底层自动为我们生成了一个static,synthetic的方法,在这个方法中,第一个参数是对象接收者,第二个和第三个参数和我们声明的fred方法相同,第四个参数n2从方法体可以看出是一个bitmask。

从生成的方法fred$default实现来看,每个可以有默认参数的位置的参数有个mask值,为2^x,x为参数出现的顺序,如果方法调用的时候用到了某个位置上的默认参数,fred$default方法的第四个参数n2就会加上2^x

在Java中是不能使用默认参数调用fred这种方法的,如果想要在Java中调用,需要给方法加上@JvmOverloads注解,我们加上这个注解再去反编译一下看下有什么变化。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
class frob() {
  @JvmOverloads
  fun fred(x: Int = 300, y: frob = mkfrob(x)) {
    println("${this}${x}${y}")
  }
  fun mkfrob(x: Int): frob {
    return this;
  }
  fun boobar() {
    fred();
    fred(100);
    fred(100, frob());
  }
}

再反编译一下我们看下有什么变化:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
import java.io.PrintStream;
import kotlin.Metadata;
import kotlin.jvm.JvmOverloads;
import kotlin.jvm.internal.Intrinsics;
import org.jetbrains.annotations.NotNull;

@Metadata(mv={1, 1, 13}, bv={1, 0, 3}, k=1, d1={"\u0000\u001c\n\u0002\u0018\u0002\n\u0002\u0010\u0000\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\u0002\n\u0002\b\u0002\n\u0002\u0010\b\n\u0002\b\u0002\u0018\u00002\u00020\u0001B\u0005\u00a2\u0006\u0002\u0010\u0002J\u0006\u0010\u0003\u001a\u00020\u0004J\u001c\u0010\u0005\u001a\u00020\u00042\b\b\u0002\u0010\u0006\u001a\u00020\u00072\b\b\u0002\u0010\b\u001a\u00020\u0000H\u0007J\u000e\u0010\t\u001a\u00020\u00002\u0006\u0010\u0006\u001a\u00020\u0007"}, d2={"Lfrob;", "", "()V", "boobar", "", "fred", "x", "", "y", "mkfrob"})
public final class frob {
  @JvmOverloads
  public final void fred(int x, @NotNull frob y) {
    Intrinsics.checkParameterIsNotNull((Object)y, (String)"y");
    String string = "" + this + x + y;
    System.out.println((Object)string);
  }

  @JvmOverloads
  public static /* synthetic */ void fred$default(frob frob2, int n, frob frob3, int n2, Object object) {
    if ((n2 & 1) != 0) {
      n = 300;
    }
    if ((n2 & 2) != 0) {
      frob3 = frob2.mkfrob(n);
    }
    frob2.fred(n, frob3);
  }

  @JvmOverloads
  public final void fred(int x) {
    frob.fred$default(this, x, null, 2, null);
  }

  @JvmOverloads
  public final void fred() {
    frob.fred$default(this, 0, null, 3, null);
  }

  @NotNull
  public final frob mkfrob(int x) {
    return this;
  }

  public final void boobar() {
    frob.fred$default(this, 0, null, 3, null);
    frob.fred$default(this, 100, null, 2, null);
    this.fred(100, new frob());
  }
}

可以看到比上面多生成了几个重载的方法,在重载的方法内部调用了生成方法fred$default

reference

Comments